ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.tinserwis.pl zwanego dalej "Serwisem”.
2. Administratorem Serwisu oraz Twoich Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest: TINSERWIS Grzegorz Karpiński, ul. Miedziana 15/5, 71/636 Szczecin, NIP 665-261-99-58, REGON 321342143 zwany dalej „Administratorem”.
3. Kontakt z Administratorem: biuro@tinserwis.pl, tel. +48791728870.
4. Serwis przeznaczony jest dla osób prywatnych oraz firm, które zakładając w nim konto stają się jego „Użytkownikami” i otrzymują tym samym możliwość: budowania zniżek na zakupy Produktów i Usług zwanych dalej "Produktami" oferowanymi przez Serwis oraz Partnerów Serwisu.
5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, lub Opera z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript oraz plików Cookies.
2. Rejestracja Użytkownika z podaniem prawdziwych danych osobowych.

III. UDZIAŁ W BUDOWANIU ZNIŻEK

1. Warunkiem udziału przez Użytkownika w budowaniu zniżek na zakup oferowanych przez Serwis: urządzeń, oprogramowania komputerowego oraz usług zwanych dalej „Produktami” jest zapisanie się na wybranej liście.
2. Zapisanie się Użytkownika na liście nie oznacza zamówienia (zapisanie się nie generuje żadnych zobowiązań), daje jednak realną szansę na zakup Produktu z satysfakcjonującą zniżką. 

IV. ZAMÓWIENIE

1. Użytkownik zapisany na liście dokonuje zamówienia tylko i wyłącznie z chwilą akceptacji zniżki zaproponowanej drogą mailową przez Administratora listy. Akceptacja zaproponowanej zniżki gwarantowanej jest równoznaczna z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty.
2. Zniżka gwarantowana, o której mowa powyżej może być zmieniona przez Administratora listy zapisów wyłącznie na wyższą i jest zwiększana automatycznie gdy tylko pula zamówionych Produktów od powstałej grupy zakupowej wzrośnie.
3. Zwiększenie zniżki nastąpi zgodnie z kryteriami określonymi w mailu z jej propozycją.
4. Zmiany statusów decyzji Użytkowników zapisanych na liście dokonuje wyłącznie Administrator zarządzający listą zapisów w oparciu o odpowiedzi otrzymane na email.

V. REZYGNACJA

1. Rezygnacja Użytkownika z budowania zniżki nie jest wymagana.
2. Użytkownik ostateczną decyzję o zakupie może podjąć gdy otrzyma od Administratora listy zapisów satysfakcjonującą go zniżkę.

VI. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, dla których lista zapisów nie osiągnęła minimalnej liczby Kupujących tj. min. ilości osób zdecydowanych na zakup Produktów w puli zamówienia od całej grupy zakupowej.
2. Serwis może odmówić realizacji zamówienia do Użytkownika, którego dane są niepełne, nieprawdziwe lub też nie można z nim nawiązać kontaktu.

3. Serwis może odmówić realizacji zamówienia do Użytkownika, który w przeszłości złamał postanowienia niniejszego Regulaminu (Umowy) lub, który nie wywiązał się terminowo z płatności względem Serwisu lub jego Partnerów tytułem zamówionych Produktów.

VII. WARUNKI REKLAMACJI, GWARANCJE

1. Serwis gwarantuje realizację zamówień do osób zdecydowanych na zakup.
2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady tkwiące w rzeczy w chwili ich wydania, oraz gdy Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z zamówieniem.
3. Jeżeli w czasie dostawy Produkt ulegnie zniszczeniu, Kupujący powinien go niezwłocznie odesłać do realizującego zamówienie. Uszkodzony Produkt zostanie wymieniony na fabrycznie nowy. Zaleca się spisanie protokołu uszkodzenia w momencie odbioru Produktu w obecności kuriera.
4. Wysyłka reklamowanego Produktu odbywa się na koszt odbiorcy.
5. Obowiązują warunki gwarancji lub warunki licencji Producentów danych Produktów.

VIII. DANE UCZESTNIKA ZAKUPU

1. Rejestracja Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
do celów realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik logując się na swoje konto w Serwisie z użyciem poufnego Loginu i Hasła ma prawo do wglądu oraz poprawiania danych osobowych.
3. Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora Serwisu bez ostrzeżenia jeżeli zajdzie podejrzenie, że Użytkownik ten:
podał nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane podczas rejestracji, wykorzystuje Serwis w celu spamowania lub też reprezentuje firmę w której jest zatrudniony bez wiedzy na ten temat osób w niej zarządzających, które podejmują wiążące decyzje o zakupach.
4. Konto i Dane osobowe Użytkownika są usuwane przez Administratora Serwisu po otrzymaniu ustnej lub pisemnej prośby od Użytkownika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w tym Regulaminie.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać jego dane osobowe podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Serwisu, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia zamówień oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności lub dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
4. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Umowy np. zamówień (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w „Klauzuli informacyjnej” akceptowanej przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
6. Szczegółowe informacje dot. stosowanej przez nasz Serwis polityki prywatności oraz używanych w jego ramach technologiach znajdziesz pod adresem:
https://www.tinserwis.pl/bootstresc-81.

X. ZGODY

1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem wiadomości email oraz/lub SMS dotyczących istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem Serwisu tj. zmian w regulaminach, planowanych pracach serwisowych oraz informacji generowanych automatycznie w momencie Rejestracji w Serwisie i zapisywania się przez Użytkownika na listach. Zgoda ta może być w dowolnej chwili wycofana przy czym skutkuje usunięciem konta Użytkownika z Serwisu wraz z całą historią zamówień.
 2. Użytkownik może wyrazić inne rodzaje zgód np. zgód marketingowych czy informacyjnych zaznaczając odpowiednie pola wyboru w zakładce "MOJE DANE/ZGODY" po zalogowaniu się na swoim koncie Użytkownika. Zgody te mogą być w dowolnym czasie odwołane i nie skutkuje to usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.

XI. CENY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Ceny podane w opisach list dostępnych w Serwisie są cenami netto.
2. Ostateczna kwota do zapłaty jest ceną brutto obejmującą: podatek od towarów i usług, zbudowaną zniżkę oraz ew. koszty przesyłki.
3. Czas realizacji zamówień nie będących Usługami wynosi do 3 dni roboczych od daty otrzymania płatności od wszystkich Kupujących w ramach grupy zakupowej.
4. Kupujący otrzymuje fakturę VAT wystawioną na dane podane przy rejestracji.
5. Kupujący akceptuje otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1661.
6. Zamówiony Produkt nie będący Usługą jest wysyłany nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia zrealizowania płatności.

7. Realizacja Usług będącymi Produktami następuje zgodnie z dodatkowymi ustaleniami zawartymi bezpośrednio między Administratorem listy zapisów, a Zamawiającym. Dotyczy to w szczególności harmonogramu i terminów realizacji usługi, sposobu jej odbioru oraz dodatkowych kosztów takich jak: transport, robocizna  i materiały.

XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU 

1. Serwis nie jest odpowiedzialny za przerwy w dostępie do niego z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przeglądy, wymiana sprzętu) lub przyczyn niezależnych od niego tj. przestoje wynikające z problemów występujących w ramach infrastruktury firmy nazwa.pl, na których serwerach zainstalowany jest Serwis oraz przerw w dostępie do Internetu.
2. Serwis nie jest odpowiedzialny za treść Wiadomości przesyłanych przez jego Partnerów, które wykraczają poza udzielone zgody Użytkowników i nie dotyczą list zapisów, na których Ci Użytkownicy są zapisani. W szczególności dotyczy to przesyłania niezamówionych Informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243). Obowiązek uzyskania dodatkowych zgód na tego typu działania leży po stronie Partnerów Serwisu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w wersji z dnia 02.11.2021r.


+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare