ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

Regulamin współpracy B2B

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Panelu Administracyjnego platformy zakupowej www.tinserwis.pl zwanej dalej „Serwisem”.

2. Administratorem Serwisu oraz Danych Osobowych jest:
TINSERWIS Grzegorz Karpiński, ul. Miedziana 15/5, 71/636 Szczecin,
NIP 665-261-99-58, REGON 321342143 zwany dalej „Administratorem”.

3. Kontakt z Administratorem: biuro@tinserwis.pl, tel. +48791728870.
4. Panel Serwisu zwany dalej „Panelem” przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które otrzymując dostęp do niego zostają Partnerami Serwisu i otrzymują tym samym możliwość samodzielnego organizowania i zarządzania listami zapisów na oferowane przez siebie Produkty zgodnie z Regulaminem Serwisu.

B. WARUNKI KORZYSTANIA Z PANELU ADMINISTRACYJNEGO

1. Korzystanie z Panelu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Partnera minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, lub Opera z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript oraz plików Cookies.
2. Założenie przez Partnera konta Użytkownika w Serwisie (bezpłatna rejestracja).
3. Posiadanie przez Partnera aktywnego adresu poczty elektronicznej (E-mail).
4. Przydzielenie Użytkownikowi uprawnień Partnera przez Administratora Serwisu.
5. Zaakceptowanie przez Partnera niniejszego Regulaminu B2B poprzez zaznaczenie w Panelu odpowiedniego pola wyboru „Akceptuję regulamin współpracy”. Zaznaczenie pola powoduje wysłanie Partnerowi oraz Administratorowi Serwisu automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej ten fakt.

C. WYNAGRODZENIE SERWISU

1. Korzystanie przez Partnera z Panelu Administracyjnego Serwisu jest płatne.
2. Wynagrodzenie Serwisu stanowi prowizja od sprzedanych przez Partnera Produktów oferowanych w Serwisie, chyba że strony ustaliły inną formę rozliczenia.
3. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w formie pisemnej.

D. OBOWIĄZKI SERWISU

1. Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu.
2. Dbanie o odpowiedni poziom zabezpieczeń Serwisu.
3. Zapewnienie Partnerowi dostępu do pełnej funkcjonalności Panelu Administracyjnego oraz dostępu do Danych Osobowych Użytkowników zainteresowanych jego Produktami z możliwością ich poprawiania i uzupełniania.
4. Przydzielanie uprawnień Redaktora lub Obserwatora list zapisów dla wskazanych przez Partnera Użytkowników Serwisu.Uprawnienia Redaktora pozwalają na tworzenie i redagowanie opisów ofert bez dostępu do Danych Osobowych Użytkowników, natomiast uprawnienia Obserwatora pozwalają na śledzenie stanu zapisów wraz z podglądem danych osób zapisanych na listach.
5. Wsparcie Partnera w tworzeniu i redakcji list zapisów na oferowane Produkty.
6. Powiadamianie Partnera o planowanych lub trwających pracach serwisowych.
7. Informowanie Partnera o zapisaniu się Użytkownika na zarządzanych przez niego listach zapisów oraz o zapytaniach kierowanych z poziomu tych list
.8. Promocja i rozwój Serwisu.

E. OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Działanie Partnera w myśl nadrzędnej idei Serwisu: „Im większa grupa kupujących tym lepsza powstaje oferta”.
2. Przestrzeganie Regulaminu Serwisu w kontaktach z Użytkownikami Serwisu.
3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu Współpracy B2B.
4. Tworzenie, redakcja  i zarządzanie listami zapisów na oferowane Produkty.
5. Zmiana statusów Użytkowników znajdujących się na listach zapisów.
6. Kontakt z Użytkownikami Serwisu zapisanymi na zarządzanych przez siebie listach z respektowaniem Zgód wyrażonych przez nich  podczas rejestracji w Serwisie.
7. Realizacja zamówień do Klientów zdecydowanych na zakup.

F. PRZERWY W DOSTĘPIE DO PANELU ADMINISTRACYJNEGO

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania lub istotnego ograniczenia dostępu do Panelu Administracyjnego w celu ochrony integralności Serwisu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne zewnętrzne zdarzenia, pozostające poza kontrolą Administratora, któremu Administrator nie mógł racjonalnie się przeciwstawić ani zapobiec, w szczególności takie jak: awaria systemów informatycznych, awarie sieci telekomunikacyjnej, wojny, powodzie, pożary, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki, blokady, a także skuteczne ataki hakerskie na sieć czy działania wirusów komputerowych lub koni trojańskich. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia całości lub części funkcjonalności Panelu w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych.
3. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Panelu administracyjnego lub całej funkcjonalności Serwisu  będą możliwe do przewidzenia, Administrator powiadomi Partnera o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Partnera oraz wiadomość tekstową SMS na jego nr telefonu podany podczas Rejestracji.

G. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Partner przyjmuje do wiadomości, że jedynym podmiotem, któremu przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej,
w tym prawa majątkowe, autorskie do Serwisu, należą do Administratora Serwisu.

2. Korzystanie z dostępu do Panelu nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem, bez względu na techniczne możliwości Serwisu.
3. Partner nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Serwisu.
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w zakresie, jaki umożliwiają nadane Partnerowi uprawnienia.
5. Partner nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim, opracowywania w całości lub części podobnego systemu przy wykorzystaniu Serwisu jako wzoru, lub innych czynności naruszających prawa autorskie Administratora.
6. Partner nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwienia osobom trzecim korzystania z Panelu Serwisu ani też wykorzystywania Serwisu dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w ust. 2.
7. Partner przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania, do jakiego jest uprawniony, może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

H. WYPOWIEDZENIE 

1. Partner może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody Akceptacji Regulaminu Współpracy lub usunięcie swojego konta Użytkownika.
2. Administrator może ograniczyć czasowo dostęp do Panelu, w tym całkowicie zablokować dostęp do niego w przypadku, gdy Partner:
a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu Współpracy B2B,
b. narusza postanowienia Regulaminu Serwisu,
c. wprowadza swoimi działaniami w błąd Użytkowników Serwisu,
d. nie wywiązuje się terminowo z płatności względem Administratora,
e. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu Serwisu,
f. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do bazy danych Serwisu,
g. dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności niezgodnych z prawem,
h. działa na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników,
i. podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane.

I. REKLAMACJE 

1. Partner uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej działania Panelu. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Administratora, telefonicznie pod numerem:  +48 791 728 870, drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub na adres poczty elektronicznej biuro@tinserwis.pl.
2. W reklamacji Partner powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania oczekuje od Administratora.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. W razie uwzględnienia reklamacji Administrator Serwisu dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

J. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU 

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie zamówień produktów sprzedawanych przez Partnera.
2. Serwis odpowiada tylko za prawidłowe jego działanie pod względem technicznym  i nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady Produktów oferowanych przez Partnera za jego pośrednictwem.
3. Serwis nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Partnera z Panelu Administracyjnego.W przedmiotowym przypadku Partner zobowiązany jest zwolnić Serwis od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty jeżeli powstały oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany w przepisach prawa.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Hasła i Loginu do Konta Użytkownika należącego do Partnera, lub jego Redaktorów i Obserwatorów,
b. przerwy w dostępie do Panelu zaistniałej z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu, przestoje wynikające z problemów występujących np. w ramach infrastruktury firmy nazwa.pl, na których serwerach zainstalowany jest Serwis,
c. treść Wiadomości przesyłanych przez Partnera, które wykraczają poza udzielone zgody Użytkowników i nie dotyczą list zapisów, na których Ci Użytkownicy są zapisani. W szczególności dotyczy to przesyłania niezamówionych Informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243). Obowiązek uzyskania dodatkowych zgód na tego typu działania leży po stronie Partnera.

K. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 

1. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe Partnera oraz Użytkowników Serwisu w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Wszelkie dane podane przez Użytkowników  będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w tym Regulaminie.
3. Partner przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać jego dane osobowe podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Serwisu, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia zamówień oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności lub dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
4. Wszelkie dane podane przez Partnera będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Partner wyraża zgodę Administratorowi na przekazywanie jego  następujących Danych Osobowych: nazwę działalności gospodarczej, imię, nazwisko, telefon oraz e-mail do Klientów zainteresowanym zakupem Produktów, które oferuje w Serwisie.
6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w „Klauzuli informacyjnej” akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta.
7. Szczegółowe informacje dot. stosowanej przez Serwis Polityki Prywatności oraz używanych w jego ramach technologiach dostępne są pod adresem:
https://www.tinserwis.pl/bootstresc-81.

L. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony postanawiają, że w celu świadczenia Usług lub właściwej realizacji Umowy o świadczenia usług teleinformatycznych zawartej pomiędzy Stronami oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „Ustawą” oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator powierzy dane osobowe, które będzie przetwarzał na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności do ich powierzenia Partnerowi.
3. Administrator nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Użytkowników, którzy nie są nie są zapisani na listy z ofertami zarządzanymi przez Partnera.
4. Partner oświadcza, że zawrze z Administratorem Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od daty akceptacji niniejszego regulaminu.
5. Do czasu zawarcia Umowy, o której mowa powyżej listy zapisów tworzone przez Partnera, nie będą pozwalały na zapisywanie się na nich Użytkowników Serwisu.

M. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jego nowego brzmienia na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres poczty elektronicznej Partnera.
4. Partner składa oświadczenie woli w formie mailowej lub z poziomu Panelu w zakresie nowego brzmienia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak akceptacji nowych warunków współpracy B2B i wyklucza możliwość dalszego korzystania z Panelu Administracyjnego Serwisu.  Partner przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji jego Konto Użytkownika i dostęp do Panelu zostaną wyłączone kończąc tym samym współpracę.
5. Regulamin w wersji z dnia 05.02.2020 r


+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare